שו"ת גל עיני

ספר שו"ת גל עיני / מאת הרב גדעון לוי

לרכישה טלפונית ובירורים חייגו: 039-111-444 שלוחה 2 [לחנות הספרים].

הרכישה באתר מאובטחת בתקן SSL / PCI ובהתאם לתקנות חברת האשראי המחמירות, ומותנית בהסכמה לתנאי השימוש באתר. לנוחותכם, תעריף משלוח סופי יופיע בעמוד סל הקניות.

175.00

המלאי אזל

הקדמה לשו"ת גל עיני

י'שתבח ה'בורא ו'יתפאר ה'יוצר אשר הנחילנו חמדה גנוזה ויקרה, חכמה מפארה, ליהודים היתה אורה, אורה זו תורה (מגילה טז ע"ב), לעבדה ולשמרה.

ולהיות כי ערב לי מאד דרך הקודש של הרבנים הגאונים בעל הלכות גדולות וכן בעל הבא"ח שפתחו בברכות התורה בראשית ספריהם החשובים והיקרים, גם אנכי הצעיר אעברה בדרך זו הישרה ואברך תחלה בברכות התורה: ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו על דברי תורה. והערב נא ה' אלקינו את דברי תורתך בפינו, ובפיפיות עמך בית ישראל. ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה,ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו ישראל.

ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם,אשר בחר בנו מכל העמים,ונתן לנו את תורתו,ברוך אתה ה' נותן התורה : כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך.טוב אתה ומטיב למדני חוקיך. ברוך אתה ה' למדני חוקיך.(הנודע ביהודה בספרו הצל"ח [ברכות סד.] מביא את דברי התוס' יו"ט שמבאר הענין למה העתיק בעל הלכות גדולות בתחילת ספרו את ברכת התורה מלה במלה,כדי שכל הפותח ללמוד יבין לאשורו שצריך לברך ברכת התורה תחלה וכו'.ע"ש. וכתב על כך הצל"ח : "ואנכי אומר כוונת הבעל הלכות גדולות בזה הוא,לפי שעיקר תכלית הלימוד הוא על מנת שיהיו הדברים על לבבו לזכרון ולא ישכחם,כי השוכח- מה תכלית תועלת בא לו בלימודו, ולדעתי ברכת התורה היא סגולה נפלאה שלא ישכח מה שילמוד , וסמוכות שלי לסגולה זו היא במסכת נדרים דף לח ע"א" וכו').וע"ע לגאון היעב"ץ בסידורו(סדר ברכות השחר)דהביא בשם האריז"ל : "ברכת התורה חמורה משאר ברכות,כי היא מצות עשה דאורייתא.וצריך לאומרה בשמחה רבה ובכוונה גדולה".

זיכני בורא עולם לעסוק בלימוד ההלכה ובירורי הדינים הלכה למעשה , אשר זה הוא עיקר מצות תלמוד תורה, וכדברי הגמ' (קידושין מ' ע"ב) תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה. וחובתי להקדים שבח והודאה להבורא ית"ש על חסדיו עמדי,שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ותקותי בעזהשי"ת שהספר יתפשט ויתבדר בבית ישראל, ויביא בס"ד תועלת מרובה.

רבות נתלבטתי אם להוציא לאור עולם את גליונות ספרי, כי מה אדע אני יותר מאחרים, ומה אני ומה חיי, ועד שלא נוצרתי איני כדאי, ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי , ולא נעלם ממני דל ערכי ומיעוט ידיעותי, וכ"ש מאחרים, ובפני גדולים אל תעמוד.

אבל ראיתי ונתון אל לבי שאינן דומין דברי תורה המונחים בקופסא, לדברי תורה הכתובים עלי ספר, וכשיודע האדם שדבריו ודברי חז"ל הק' יכולים לעלות על שלחן מלכים, מאן מלכי רבנן, ובפני מלכים יתיצב, חוזר על הראשונות, ומעיין שוב בדברים, ומדקדק הדק היטב היטב הדק בדבריו הרבה יותר ממתי שהדברים טמונים וספונים. וראה בספר פלא יועץ (ערך כתיבה) שכתב, שע"י הכתיבה הרי הוא כאלו דורשו בתוך רבבות אלפי ישראל. וזה מלבד מה שע"י כתיבת הדברים והוצאתם לאור, יעמדו דברי התורה האלה לימים רבים למעלת זיכוי הרבים. וראה מש"כ בזה בס' חובות הלבבות (שער אהבת ה' פרק ו'). וכ"כ הובא בספר מחנא יהודא על מסכת גיטין [מהגאון ר' יהודא אב"ד ווילווקא פלך ווילנא, ח"א בהקדמה]בשם הרמב"ם ז"ל, שהמבאר דברים בספר הוי כאילו דרשו לאלפים ורבבות מבני אדם והוא בכלל מרביץ תורה ברבים.וע"ש.

וכבר נאמר : "כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו" (בראשית יח,יט). מפרש רש"י: "כי ידעתיו, לשון חיבה". שעיקר חיבתו של אברהם אבינו הייתה בכך שציווה את בניו ובני-ביתו. גודל עבודתו עם עצמו והניסיונות שעמד בהם אינם בערך לגבי זה שזיכה את האחרים.ועיין עוד בזה בספר מדרגת האדם(פי"א דזיכוי הרבים)ע"ש.

וראה לדברי המהרש"א בחידושיו למסכת ב"ב (דף י' ע"ב) שביאר : "אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו", הכוונה היא לחידושי התורה שאדם כותב בידו ממש. וז"ל : שהיו אומרים אשרי שבא לכאן ותלמודו בידו וכו'. יש לפרש כי עיקר הלימוד ושנעשה בו רושם הוא הלימוד הבא מכתיבת יד אשר על כן נקראו החכמים סופרים.

ומו"ר מרן הגר"ע יוסף זצ"ל היה רגיל לבאר בשם המפרשים את דברי המשנה(אבות א',ו'):"וקנה לך חבר"- קנה היינו עט הכתיבה,הוא יהיה החבר שלך, הוא יסייע לך לזכור נשכחות.וכ"כ בספר אור צדיקים [פאפירש] הלכות תלמוד תורה(סימן כב,אות טו).וכ"כ בספר קב היקר(פרק נג) וז"ל:קנה לך חבר רמז אל הקולמוס שתכתוב מה שתחדש והסימן "כתוב זאת זכרון בספר" ואין זאת אלא תורה דכתיב "וזאת התורה".והו"ד בשו"ת פרי יהושע [אייכטנשטין] בהקדמה (עמ' יא). ע"ש.וכ"כ בשו"ת משפטיך ליעקב (חיו"ד סימן סד אות ד')משם רבנו האר"י ז"ל.ע"ש.

[וע"ע להרה"ג רבי צבי כהן שליט"א בעל מח"ס "אייל וצבי" שביאר את מה שאמרו חז"ל(פסחים נ.) אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, ע"פ מ"ש בגמ' שבת (דף ה.)ידו של אדם חשובה לו כארבע אמות על ארבע אמות, וזהו ותלמודו "בידו"- רמז לד' אמות של הלכה, והיינו שלומד לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.ע"כ.(הובא בספר מרי"ח ניחוח בקונטרס תלמודו בידו עמ' קא).ועיין בזה עוד ביאורים בספר מאור ישראל על הש"ס.ואכמ"ל].

וכבר דרשינן בגמ' סוכה(מט ע"ב) ואמר רבי אלעזר מאי דכתיב פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה וכי יש תורה של חסד, ויש תורה שאינה של חסד וכו', איכא דאמרי תורה ללמדה זו היא תורה של חסד, שלא ללמדה זו היא תורה שאינה של חסד.

ומצאתי כתוב על מעלת לימוד ההלכה בגמ' ברכות (דף ו' ע"א) : ומנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה ששכינה עמו שנאמר (שמות כ'): "בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך". ולכאורה צ"ע , היה צ"ל "תזכיר". אבל עפ"י רש"י (שמות לא, יח) "לדבר אתו" מלמדנו שהקב"ה חוזר את ההלכה עם הלומד. וע"ש "גור אריה". וכן כתב בנפש החיים (ד', ו'): באותו העת שהאדם עוסק בתורה למטה, כל תיבה שמוציא בפיו יוצאים כביכול גם מפיו ית' באותו העת ממש. ולכן כתוב "אזכיר".

וכתב השל"ה (אות צא) בביאור המאמר בברכות(דף ח' ע"א), אמר רבי חייא משמיה דעולא גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמים, שאילו גבי ירא שמים כתיב(תהילים קיב, א')"אשרי איש ירא את ה' ", ואילו גבי נהנה מיגיעו כתיב (שם קכח, ב') "יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך", אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא, ולגבי ירא שמים לא כתוב "וטוב לך". והקושיא מפורסמת , שעל כרחך הנהנה מיגיע כפו הוא גם כן ירא שמים, שאם לא כן איך הוא עדיף מירא שמים מאחר שהוא חוטא, אלא על כרחך צריך לומר שהוא גם כן ירא שמים, אם כן מה החידוש שהנהנה מיגיעו שיש בו גם מעלה זו יותר על היותו ירא שמים , הוא גדול יותר ממי שהוא ירא שמים בלבד. אלא ירא שמים קורא כאן על מי שהוא מחמיר ומטריף, אבל גדול ממנו מי שמתייגע בתורה ולומד עד שנתברר לו שמותר באכילה , וזהו הנהנה מיגיע כפו, כי ידיו רב לו בתורה, אז אשריו בעולם הזה שהוא נהנה מאכילה, וטוב לו לעולם הבא שעסק בתורה.

ראיתי לנכון לסדר את הדברים בנוסח של שאלה ותשובה והוא כדי להאיר את עיני הלומדים ולהקל על הבנת העניינים הנידונים, וכמו שכתב המגיד מדובנא בספר המידות "כמו שלא תערב האכילה ללא רעבון כן לא תערב התשובה בלא הפלגת השאלה". וכך ביארו את הטעם מדוע פותח התלמוד במסכתא הראשונה בשאלה "מאימתי קורין את שמע בערבית", כדי לעורר את הלימוד וההבנה, דכשבאים הדברים בדרך שאלה מתעוררת יותר המחשבה.וכן בגמרא (מו"ק כז, ב) מובא: "כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה – הותרה לו. הותרה לו סלקא דעתך? אלא אימא נעשית לו כהיתר". ויש לתמוה: מדוע לא נאמר מיד בלשון "נעשית לו כהיתר"? אלא כדי שיכנסו הדברים ללבנו, נאמרו בלשון תמוהה המעוררת לשאול. (דרך פקודיך מצוה נא חלק המעשה אות ב').

בדרך זו ביאר הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל את הצורך לספר יציאת מצרים בדרך שאלה ותשובה- מה נשתנה , וכן את דברי הגמ' במסכת ע"ז (דף יט ע"ב) מכריז רבי אלכסנדרי "מאן בעי חיי ? שבדרך שאלה גורם הדבר להתעוררות ולהתבוננות כראוי (שיחות מוסר תשל"א – מאמר ל"ב).

 וראה עוד בזה בספר חשוקי חמד על מס' ברכות (עמ' ז' בהקדמה) שכתב :מדוע חז"ל משתמשים בחידות ? ובתשובה כתב : כדי שנזכור היטב את ההלכה ע"י החידה וגם כדי להשתעשע בהלכותיה, ויעויין בחולין (דף עה ע"ב) "כל מילתא דתמיהא מידכר דיכי אינשי".

נאמר בפרקי אבות(פרק ב' , ב'):"וכל תורה שאין עמה מלאכה – סופה בטילה". ומהי ה"מלאכה" של תורה ? האיר הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל (דרך עץ החיים,עמ' 171): "המלאכה של התורה היא הכתיבה". יש לרשום את דברי התורה שמחדשים. אם אין רושמים את אשר מחדשים, עלולים לשכוח את דברי התורה שרצו לומר. וניתן לרמוז זאת במלה "רשום" שהיא אותיות "שמור".[וראה בזה במש"כ בספר הכתב והמכתב במבוא עמ' כו].

וכבר כתב הגאון רבי שלום הדאיה זצ"ל בהקדמה לשו"ת ישכיל עבדי (חלק ג') בברכת האב לבנים לבאר כוונת הפסוק : "אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב", דר"ל כי דרך ישרה לת"ח לעשות בתחילת לימודו בפוסקים ראשונים ואחרונים, ציוני הענינים, על האותיות כל ענין בפ"ע , וכאשר יבא לידו ההלכה למעשה תכף עיניו יחזו בשערי הציון הענין ההוא , בפוסקים הראשונים והאחרונים, בנקל ידע אמיתות עומק הדין בשורשו אילבא דהלכתא לדון דין אמת לאמיתו, ולזאת גדולה אהבה שאוהב ה' שערי ציון שאז אינו סומך על סברתו.

רוב רובם של השאלות והתשובות בספרי זה מובססות על פי פסקי השלחן ערוך ונושאי כליו וכן על פי פסקי מו"ר הגדול שר התורה ועמוד ההוראה כקש"ת מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, הראשון לציון ונשיא מועצת חכמי התורה אשר לאור תורתו נלך יחד עם כל בית ישראל. [וראה בשו"ת אז נדברו חלק ו' (סוף עמ' קכ-קכא) שכתב: ובפרט שהראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א(זצ"ל)שהוא בבחינת מרא דאתרא וכו'. מי יעשה את ההיפך.ע"ש. וכן חזר וכתב עוד בהשמטות שם (עמ' קנו): וכבר גליתי את דעתי שבענין כזה שבודאי הספרדים צריכים לקבל עליהם פסקי הגאון רבנו עובדיה יוסף שליט"א (זצ"ל).ע"כ.וראה עוד לגר"ש משאש זצ"ל בשו"ת שמש ומגן חלק ג'(או"ח סי' ז'): והנה המרא דאתרא כיום בכל ארץ ישראל הוא הראש"ל פאר הדור, הגר"ע יוסף , אשר שמעו הולך בכל ארץ ישראל וכל העם מקצה ישמעו לו. עכת"ד].

 וכן על פי ספריו הקדושים של הראשון לציון הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א- מחבר הספרים הנפלאים והחשובים "ילקוט יוסף","שארית יוסף","עין יצחק","שולחן המערכת",שו"ת הראשון לציון ועוד. ועד אחרוני זמנינו הי"ו.

קראתי לספרי "גל עיני" והוא כפי שכתב הרוקח בהקדמת ספרו, שצריך המחבר לרמוז או לכתוב שמו בספרו: "גל"- ר"ת : גדעון לוי. והוא ע"ש הפסוק בתהלים (פרק קיט יח): "גַּל עֵינַי וְאַבִּיטָה נִפְלָאוֹת מִתּוֹרָתֶךָ". (ועיין בזה בספר הכתב והמכתב עמ' רמו ובשו"ת ראש אליהו ח"א (עמ' ג') ובספר ברכת בנים (עמ' תקל) מש"כ בענין רמיזת שם המחבר).

ובמדרש תהלים (מזמור קיט) נאמר: א"ל דוד רבש"ע רצונך שאשמור דבריך, גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך, ואם אין אתה גולה את עיני מנין אני יודע, לכך נאמר גל עיני ואביטה וגו'. ואע"פ שעיני פתוחות איני יודע כלום, בוא וראה אע"פ שהיה שמואל נביא לא היה יודע כלום, עד שגלה הקב"ה את אזנו, שנאמר וה' גלה את אזן שמואל וגו', וכן נבוכדנצר אמר מן קשוט די אלהכון הוא אלה אלהין ומרא מלכין וגלה רזין וגו' (דניאל ב' מז), וכן דניאל אמר ואנה לא בחכמה די איתי בי מן כל חייא רזא דנה גלי לי (שם דניאל ב' ל'), ואומר הוא גלא עמיקתא ומסתרתא (דניאל ב' כב), וכן דוד אמר גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך, ולמה פליאה דעת ממני (תהלים קלט ו), פליאה זו התורה, וכן הכתוב אמר פלאות עדותיך (תהלים קיט קכט), לכך נאמר נפלאות מתורתך, אוצרות היא התורה, וכן הכתוב אמר אוצר נחמד וגו' (משלי כא כ'), מטמונית היא התורה, וכן אמר הכתוב אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה (משלי ב', ד'), הרבה דלתות יש בה, הרבה פתחים יש לה, וכה"א אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום (משלי ח', לד), וכן אמר דוד פלאות היא התורה, אמר משה אינה נפלאת, שנאמר לא נפלאת היא ממך וגו' (דברים ל', יא), לא נפלאת היא אלא ממך, שלא עמלת בה, לכך נאמר נפלאות מתורתך.

וכבר ידוע מה שכתב מרן בבית יוסף שתלמידי ר"ע פסקו למות בל"ג בעומר, והנה כשעלה משה למרום מצאו לקב"ה קושר קשרים לאותיות, אמר לפניו רבש"ע מי מעכב, אמר לו יש אדם אחד שעתיד להיות בעוד כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש וכו', הלך וישב לסוף י"ח שורות, ולא היה מבין כלום ותשש כוחו וכו'. והמאמר תמוה איך יכול להיות ר"ע יותר גדול ממשה רבנו ?

אלא שמשה, לא נתגלה לו שער הנ' בעודו בחייו אלא רק במותו כמ"ש על הפסוק הר נבו נ' בו, וזה שאמר דוד הע"ה "גל עיני ואביטה נפלאות", כלומר נ' פלאות מתורתך, שדוד נתאוה לידע בשער החמשים מה שמשה רבנו לא נגלה לו, וכ"ז היות שלאחר שקבלנו את התורה אור הגנוז נגנז בתוך התורה, ואז אפשר גם להשיג ולהבין את זה.

וראה בשו"ע (אורח חיים סימן קי סעיף ח') שכתב: הנכנס לבית המדרש יתפלל: יר"מ ה' אלהינו ואלהי אבותינו שלא אכשל בדבר הלכה וכו' – (בספר ויאמר שמואל למהר"ש בן אלבאז (ברכות כח ב)כתב : ולא אכשל בדבר הלכה – ממה שלא אמר בהלכה אפשר שבא לבקש מאת ה' שאפילו במשא ומתן שנושאים ונותנים בהלכה לפני המסקנה הוא מבקש מאת פני ה' שלא יכשל בה וכו'.וע"ש). וביציאתו יאמר : מודה אני לפניך ה' אלהי, ששמת חלקי מיושבי בית המדרש.

וכתב המשנ"ב (שם, ס"ק לד, ד"ה: הנכנס לביהמ"ד) : האר"י ז"ל היה אומרה בכל בוקר והיה אומר אח"כ כי ד' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך. ע"ש.[ובספר תו"ח על הח"א (סוף כלל ס"ה) כתב דמי שכותב חידושים להלכה בודאי צריך להתפלל שלא יכשיל הרבים דאי' בשם הרמב"ם דהמבאר דברים בכתב הוי כאילו דרשו בפני אלפים מישראל. [ועיין בזה במש"כ בשו"ת שבט הקהתי ח"ב סי' א' אות ב'].

ומצאתי בספר 'אורה של תורה' שכתב וז"ל :"על הגלות הקשה של בני ישראל בכור הברזל במצרים מגלה לנו האר"י ז"ל, שתכלית ירידת ישראל לגלות מצרים היתה כדי שישראל יזדככו שם מכל סיג ופגם, כמו שכתוב: "ואתכם לקח ה' ויוציא אתכם מכור הברזל ממצרים להיות לו לעם…", ופירש שם רש"י זצ"ל: "כור הוא כלי שמזקקים בו את הזהב". כלומר, כמו שצריך לנקות את הסיגים הדבוקים לזהב באמצעות הסבל וקושי השעבוד במצרים, כדי להכין אותם לקראת קבלת התורה.

אולם, מגלים לנו חז"ל, שירידת ישראל לגלות מצרים היתה כדי לברר ולהוציא משם את אותיות התורה, שנפלו למצרים ע"י עונות דור המבול.

ענין זה נלמד מתוך מאמר הזוה"ק (בראשית כז):"וימררו את חייהם בעבדה קשה"- בקושיא, "בחמר" – בקל וחומר, "ובלבנים"-בלבון הלכתא,"ובכל עבדה בשדה"-דא (זה)ברייתא, "את כל עבדתם" – דא (זה) משנה .

וכוונת הזוה"ק היא ללמדנו דעת, שמה שסבלו ישראל את קושי השעבוד במצרים היה כדי לזככם ולנקותם מכל סיג ופגם.וע"י כך יזכו להוציא את אותיות התורה מגלות מצרים. ואחר כך, במעמד הר סיני, יקבלו את התורה שבכתב ואת התורה שבע"פ , הכלולות מקושיה, קל וחומר, ליבון הלכות, בריתא ומשנה. ענין זה מפורש גם בספר הקדוש "מאור עינים"(שמות), וכפי לשונו הקדושה : "בדור המבול היו רשעים גדולים, עד שהסיקו (הפרידו) את העולם עם הפועל, שהיא התורה, מן הבורא ברוך הוא. על כן, כשנפסק העולם והתורה משרשם… חרב העולם באותו זמן, והיה מבול. ולהיכן הפילו את התורה? בקליפת מצרים…על כן הוצרכו ישראל לרד למצרים, (כדי) להעלות את התורה, שנפלה בקליפת מצרים, כמו שכתוב בזוה"ק: "ויעבדו מצרים את בני ישראל בחמר דא קל וחמר ובלבנים דא לבון הלכתא, בפרך דא פירכא(קושיא)…" עד שהעלו את אותיות התורה מעמק קליפת מצרים.

לפי זה מבואר, שמלבד הצער והיסורים של השעבוד במצרים, כדי להזדכך ולהתלבן מכל סיג ופגם, היו צריכים ישראל גם לסבול ייסורים, בבחינת(שבת סג):"אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהם".וע"י הייסורים הללו, שהיו להם בקושי השעבוד, בחמר ובלבנים, לא רק שנזדככו בכור הברזל מכל סיג ופגם, אלא גם זכו להוציא את התורה הקדושה מגלות מצרים.

ענין זה, שע"י העוונות גורם האדם לאותיות התורה לפול בתוך הגלות, מבואר גם בספרים הקדושים. ועל כך התפלל נעים זמירות ישראל: "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך".דהיינו, דוד המלך התפלל לה' יתברך, וביקש- "גל עיני"– תגלה ותאיר את עיני, כדי שאוכל להוציא מהגלות את אותיות התורה שנפלו לשם בעונותי. וזהו "ואביטה נפל אות מתורתך" – שאוכל להביט איזו אות מתורתך נפלה בגלות, ואוכל להוציאה.עכ"ל.

וכתב רבי שלמה קלוגר זצ"ל (בהקדמה לספרו טוב טעם ודעת תנינא)שבהדפסת ספרים תלוי הגאולה, וכל ספר שיוצא לאור מקרב את הגאולה, כמו שאמר שלמה המלך בקהלת (יב,יב) "עשות ספרים אין קץ" שהוא מזהיר לעשות ספרים הרבה, כי זה הטעם שעדיין אין קץ, שעדיין לא יצאו כל הספרים לאור.(וע"ע בדבריו בחכמת שלמה על אהע"ז סימן א').ע"ש. ובספר ארך אפים בהקדמה (אות יב).ע"ש. וראה עוד בזה בספר אבי עזרי בהקדמה לח"ג שהאריך והרחיב בביאור כוונת הפס' – לומר שהוא דבר חיובי.ע"ש.

ובזה ביאר מה שאמר בן עזאי ונפסק בשו"ע (אבה"ז סי' א')שמי שחשקה נפשו בתורה פטור מפריה ורביה, כי שני דברים אלו שווים לקרב הגאולה, כמאמר הגמ' ביבמות (דף סב ע"א) אין בן דוד בא , עד שיכלו נשמות שבגוף, וגם אין בן דוד בא, עד שיתפשט כל התורה בע"פ שנקבע בסיני שיתפשט בעולם, וזהו המשך הפסוק בקהלת, עשות ספרים אין קץ, ולהג הרבה יגיעת בשר, שזהו על פריה ורביה, וזה שני הדברים המעכבים את הגאולה. [ומצאתי בזה חידוש להגר"י פלאג'י בס' יפה לעינים הנד' בסוף ס' יפה ללב ח"ח עמ"ס יבמות(דכ"ב ע"ב מד' הספר),וז"ל : בן עזאי עם הכולל (ואותיות שמו) גימטריא יחזקיהו,בו תרמוז למ"ש מו"ה מדרש תלפיות ענף הגילגולים (ד"ץ ע"ב), כי בן עזאי היה גלגול יחזקיהו מלך יהודה שלא רצה לשאת אשה כחזקיהו מלך יהודה,ע"ש.והיינו כי גם יחזקיהו מלך יהודה היה ג"כ מה שלא רצה לשאת אשה על כי נפשו חשקה בתורה,כנראה ממ"ש בסנהדרין צד ע"ב),ע"ש.ודו"ק.עכ"ד. ודפח"ח.

והנני להזכיר בברכה את מור אבי ועטרת ראשי היקר והחשוב, רב פעלים לתורה ולגמילות חסדים רבי אליעזר לוי שליט"א. יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיתמיד בריאותו ויזכה לראות נחת ושמחה מכל יוצאי חלציו מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליה עד זקנה ושיבה דשנים ורעננים יהיו. ימלא ה' כל משאלות ליבו לטובה לעבודתו ית' וכל אשר יעשה יצליח. אמן. וכן לאימי היקרה, מנשים באהל תבורך מרת דינה שתחי', שלולי חמין ושמן שסכתני בילדותי לא הגעתי עד הלום. ישלם להם הקב"ה שכרם, ויזכם ה' לראות את כל יוצאי חלציהם גדלים בתורה וביראה לעבודתו יתברך בבריאות, נחת ושמחה. אמן.

 לקראת סיום כתיבת ספר זה אבוא ואכתוב מצבת זכרון למור חמי אוהב הבריות ומקרבן לתורה, הנהנה מיגיע כפיו , משכים ומעריב בבתי כנסיות, היקר והאהוב רבי אהרן (הלוי) פאיזקוב בן רפאל ושרה ז"ל , אשר נלקח לבית עולמו , ביום שבת קודש פרשת וישב כ"ד בכסלו ה'תשע"ז.

יה"ר שיהא הלימוד בספר זה לעילוי נשמתו הטהורה והזכה. ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיחוס וירחם עליו ויסתירהו הבורא עולם בצל כנפיו ובסתר אהלו לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו ולקץ הימין יעמידהו ומנחל עדניו ישקהו ויצרור בצרור החיים נשמתו וישים כבוד מנוחתו, ה' הוא נחלתו וילוה אליו השלום ועל משכבו יהיה שלום כדכתיב יבא שלום ינוחו על משכבותם הולך נכוחו הוא וכל בני ישראל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. "נפשו בטוב תלין וזרעו יירש ארץ".אכי"ר.

ויהי רצון שיעמוד בתפלה לפני בורא עולם על כל עם ישראל ,על יוצאי חלציו ועל אשתו היקרה מרת זוי'ה – 'אשת חיל', אשר טיפלה בו ימים כלילות במסירות של ממש , יה"ר שהקב"ה יאריך ימיה בטוב ושנותיה בנעימים ושתזכה היא וכל המשפחה היקרה לרוב נחת ושמחה מכל יוצאי חלציהם, עד זקנה ושיבה דשנים ורעננים יהיו , ויתברכו בכל מילי דמיטב לעבודת ה' ויראתו. ויתקיים בהם הפסוק :"תּוֹדִיעֵנִי ארַח חַיִּים שׂבַע שְׂמָחוֹת אֶת-פָּנֶיךָ נְעִמוֹת בִּימִינְךָ נֶצַח".אכי"ר.

כן אביע תודה וברכה מקרב לב לכל שאר בני משפחתי אחי ואחיותי גיסי וגיסותי שיחיו, יתן ה' שיראו נחת ואושר מכל צאצאיהם וישכון בביתם תמיד ברכה והצלחה ברוחניות ובגשמיות,אכי"ר.

"ומתלמידי יותר מכולם" – הוקרתי העמוקה וברכותי מקרב לב, לכל ידידי שומעי השעורים שליט"א שבזכותם נתבררו ונתלבנו דברי ההלכה והדרושים שבספר שלפנינו,הטיבה ה' לטובים בברכה עד בלי די,בבריאות ואושר,מנוחת הנפש והרחבת הדעת.[ועיין מש"כ בספר הליכות והנהגות (עמ' נו) בענין זה.ובספר עשות פרי (עמ' תקכא).ובשו"ת יביע אומר חלק ז' בהקדמה].

כן הנני מגיש את תודתי וברכתי לידידי המדפיסים הישרים והמכובדים הי"ו. ולפועלים העוסקים במלאכת הקדש. על שירותם ועבודתם המסורה שהשקיעו בהדפסת הספר ובהידוריו. ישלם ה' פעלם ותהי משכורתם שלמה. בהצלחה וכל טוב.אמן.

 עוד אבוא לברך את מקום עבודתי המיוחד והחשוב ,עבודת הקודש, אשר זיכני ה' ית' לעבוד בה :   אגודת "אפרת" – אגודה לעידוד הילודה בעם היהודי ולמניעת הפלות.

 בראשותו של הרופא המפורסם, היקר והחשוב ד"ר אליהו יוסף שוסהיים שליט"א אשר פועל רבות בכל גופו ונפשו למען עם ישראל וממשיך את דרכן של המיילדות במסירות של ממש.

יהי רצון שהקב"ה ימלא כל משאלות ליבו לטובה ויזכה לראות נחת מכל יוצאי חלציו מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא ויתברך הוא ונוות ביתו וכל יוצאי חלציהם בכל מילי דמיטב. אמן.

 וכן לכל העוסקים בקודש למזכ"ל האגודה הרב חגי גולדשמידט שליט"א ולכל הצוות החשוב אשר פועלים ומקיימים במסירות את הנאמר במשנה מסכת סנהדרין (פרק ד' משנה ה'):"וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא".

 אחרונה חביבה, למעלת רעייתי הנכבדה והיקרה עזרתי בחיים מנב"ת, מרת אורה שתחי', אשר הודות למסירותה והשגחתה בכל צורכי הבית, והטיפול בילדים היקרים אשר חנן אותנו השי"ת, נתנה סיפק בידי להגות בתורתינו הקדושה לילה כיום, ובזכותה זיכני השי"ת להוציא חיבור זה לאור עולם,אתה ה' זכרה לה לטובה.

 ויה"ר שיזכנו השי"ת לגדל יחד בנחת ובשלוה בשמחה ובששון באושר ועושר את כל בנינו ובנותינו הי"ו, בדרך התורה הקדושה והיראה הטהורה לתורה לחופה ולמעשים טובים, ולראות בשמחתם דור ישרים יבורך מתוך נחת ושלוה בבריאות איתנה ונהורא מעליא, בששון ושמחה באושר ועושר וכבוד וכט"ס, גם עד זקנה ועד שיבה, לאורך ימים ושנות חיים, לכבוד שמו יתברך ויתעלה. אכי"ר.

 אבקש מאוד מכל קוראי ספרי הנוכחי,לדון אותי לכף זכות כי היות שאני לא הגעתי עדיין לימי הבינה ודעת חסרתי, וחכמה אין כאן, אל יסמכו עלי עד שיעיינו במקור הדין ובמראה מקומות שציינתי ואם אין סתירה לזה מהפוסקים ומגדולי האחרונים והדעת תורה נוטה לפסוק כן אז אפשר לסמוך עלי והשי"ת יצילנו מטעויות ומשגיאות.אמן.

בנוסף , אודה ואשמח מאוד לכל מי שיכתוב לי הארה / הערה על מה שנכתב בספר. ודברי הם כדבריו של הגאון הגדול מהר"ח פלאג'י בספרו צוואה מחיים (אות י') : ואם נראה לאיזה חכם מבין עם תלמיד, בספרי חיים , והוקשה לו איזו קושיא על דבר אמת וענוה צדק בלי שום קנטור, איני מקפיד על זה כלל, כי כך היא דרכה של תורה וכו'. ע"ש. וראה עוד במש"כ הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"ג סי' פח).ובספר משוש תבל, פר' במדבר (עמ' קלב).

ומעתה הנני מגלה דעתי ורצוני בכל לבי ובכל נפשי, שכל כונתי בחיבור הזה, וגם בכל חיבורים אשר יזכני ה' יתברך לחבר, בתורה שבכתב ותורה שבעל פה, הכל הוא לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו, ליחדא שם הוי"ה ברוך הוא י"ה בו"ה, ביחודא שלים, בשם כל ישראל, וכל מחשבה והרהור ודבור שהם אינם כרצונו יתברך, הנה הם בטלים ומבוטלים, באופן שכל רצוני בחיבור זה, ושאר חבורים שאעשה בחדושי תורה בסייעתא דשמיא, וגם בכל מצוה שאעשה, הוא כדי ליחד קודשא בריך הוא ושכינתיה, ולעשות נחת רוח לפניו יתברך דוקא, בלי שום פניה זרה, והשם יתברך ברחמיו יעזרני ללמוד וללמד תורה לשמה,אמן כן יהי רצון.[ועיין בזה במש"כ הגר"ח פלאג'י זצ"ל בספרו צוואה מחיים ,אות ט"ז].

כה דברי הקטן,המלקט אבן לאבן עד ליצירת הגל לעד והמצפה לתשועת ה', והבוטח ברוב רחמיו וברוב חסדיו,יאיר עיני בתורתו תורת אמת.אכי"ר.

הקטן והצעיר שבישראל

גדעון לוי ס"ט

הוצאה לאור טקסט רץ - מתנה לנרשמים

רוצים מתנות?

הירשמו וקבלו מאיתנו כל חודש

מתנה אמיתית ששווה כסף!

מהווה הסכמה לקבלת דיור. אפשר תמיד להסיר. 

אהבתם? תנו לייק!

מתכננים להוציא ספר? דברו איתנו!

אולי יעניין אתכם גם:

רוצים שנתקשר?

מתקשים עם השלמת הרכישה?

השאירו טלפון ונציגינו יחזרו אליכם!

דילוג לתוכן